Algemene voorwaardenLEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDENALGEMEEN GEDEELTE

Artikel I Algemeen

1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door opdrachtgever in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst met ons wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover strijdig met schriftelijke inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden van opdrachtgever, hebben onze voorwaarden voorrang, behoudens ingeval en voorzover voorwaarden van opdrachtgever door ons uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd zijn.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:\"Op-drachtgever\": iedere natuurlijke of rechtspersoon, die producten van ons afneemt of aan wie wij aanbiedingen doen.\"Wij\" c.q. \"Ons\": opdrachtnemer, die opdracht heeft gekregen van opdrachtgever c.q. een overeenkomst met laatstgenoemde heeft gesloten, danwel degene die in zijn aanbieding naar deze algemene voorwaarden verwijst. \"Producten\": alle zaken die onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle resultaten van dienstverlening door ons, zoals aanne-ming van werk, montage, installatie, advies etc.

Artikel II Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten

1. Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Elke aanbieding of prijsopgave van ons is gebaseerd op de veronderstelling, dat wij de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kunnen uitvoeren. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voorzover wij een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaarden of indien door ons uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van onze schriftelijke opdrachtbevesti-ging respectievelijk de eerste dag van feitelijke uitvoering van de op-dracht door ons.

2. Indien wij op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verrichten voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de alsdan bij ons geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Ingeval van schriftelijke aanvaarding onzerzijds, zijn wij tot niet meer gehouden dan hetgeen schriftelijk door ons is geaccepteerd. Opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang de opdracht door ons niet is geweigerd.

4. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van onze aanbieding of prijsopgave zijn voor ons te allen tijde slechts bindend, indien en voor zover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

5. Alle door ons verstrekte opgaven van toepassingen, onderdeelnum-mers, getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar wij kunnen er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen en dergelijke zijn steeds slechts aanduidingen van de betreffende producten.

Artikel III Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek, dus exclusief bijv. vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen danwel andere heffingen, alsook alle kosten in verband met de door opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken; een en ander met inachtneming van het gestelde in de leden 5 t/m 8 van dit artikel.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst conform artikel II lid 1 de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en overheidslasten een verhoging ondergaan, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereen-komstig te verhogen.

3. Wij zijn bevoegd door ons verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook wanneer het meerwerk niet schriftelijk is opgedragen en/of de prijs daarvan niet vooraf is overeengekomen. Met betrekking tot de berekening van de meerwerkprijs is het bepaalde in de vorige leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De toepasselijkheid van BW 7a: 1646 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien er sprake is van reparatieopdrachten, zijn de overeengekomen prijzen slechts indicatief en richtinggevend. De door ons afgegeven prijzen kunnen in dat geval slechts als richtlijn worden beschouwden zijn niet bindend. Wij zullen opdrachtgever tijdig informeren, indien de overeengekomen verstrekte prijsindicatie in aanzienlijke mate afwijkt van de daadwerkelijke prijs.

5. Indien opdrachtgever ons geen schriftelijke instructies verstrekt omtrent de wijze van verzending, zijn wij vrij in de keuze van vervoer. Zendingen waarmee een orderbedrag van meer dan € 950,00 exclusief BTW en exclusief statiegeld(en) is gemoeid, worden door ons binnen Nederland voor onze rekening afgeleverd, waarbij de keuze van vervoer te allen tijde door ons wordt bepaald.

6. Expresse verzendingen op verzoek van opdrachtgever en zendingen van door ons uitgevoerde reparaties geschieden echter nimmer voor onze rekening, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders luidende afspraken.

7. Wij zijn gerechtigd voor bestellingen tot een orderbedrag van € 45,00 exclusief BTW € 11,50 aan orderbehandelingskosten in rekening te brengen.

8. In rekening gebrachte om-/grootverpakkingskosten worden door ons volledig gecrediteerd na franco retour ontvangst van de emballage in goede staat, zulks uitsluitend te onzer beoordeling.

Artikel IV Verpakking

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de producten -indien noodzakelijk en te onzer uitsluitende beoordeling- voorzien worden van een verpakking waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld; een en ander met inachtneming van het gestelde artikel III lid 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever, nemen wij de verpakking niet terug. Een en ander be-houdens het gestelde in artikel III lid 8.

Artikel V Bescheiden, hulpmiddelen en adviezen

1. Door ons opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde prijslijsten, crosslijsten, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, zo mede hulpmiddelen als modellen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen blijven -ook als de fabricagekosten aan opdrachtgever in rekening zijn gebracht- te allen tijde ons eigendom en dienen op eerste verzoek aan ons te worden teruggegeven.

2. Behoudens schriftelijke toestemming onzerzijds, staat opdrachtgever er voor in dat de in het vorige lid omschreven bescheiden, hulpmiddelen en door ons verstrekte informatie niet worden gekopieerd of nagemaakt, danwel aan derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage gegeven of ter hand gesteld worden. Wij zijn gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat hij medewerking verleent aan de ondertekening van een door ons voorgelegde geheimhoudingsverklaring.

3. Met inachtneming van het gestelde artikel II lid 5 binden alle door ons verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties vandoor ons te leveren producten of te verrichten werkzaamheden ons slechts, indien en voorzover dergelijke gegevens opgenomen zijn in onze schrif-telijke opdrachtbevestiging, danwel deel uitmaken van de tussen ons en opdrachtgever apart gesloten schriftelijke overeenkomst.


Artikel VI Levertijd

1. De levertijd, waaronder mede verstaan de termijn voor de door ons te verrichten werkzaamheden, begint te lopen op de dag vermeld in onze schriftelijke opdrachtacceptatie. Indien voor de uitvoering van de op-dracht bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn danwel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst op een later tijdstip in, namelijk op het moment dat alle gegevens, tekeningen, etc. in ons bezit zijn, danwel de vereiste formaliteiten vervuld zijn. Indien door ons een eerste betaling bij de bestelling wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op een later tijdstip dan schriftelijke op-drachtacceptatie of ontvangst van de hierboven genoemde bescheiden en wel, op het moment waarop wij deze betaling hebben ontvangen.

2. De door ons opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblij-vend. Enkel het verstrijken daarvan levert geen verzuim op. Wij zullen alles in het werk stellen de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Behoudens opzet of grove schuld geeft de overschrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van het product of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

3. Indien wij een order of een gedeelte van een order niet terstond of niet overeenkomstig gebruikelijke levertijd kunnen uitvoeren, zullen wij opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Behou-dens en voorzover opdrachtgever na verkregen informatie onzerzijds de order onverwijld schriftelijk annuleert, zal de desbetreffende order voor zo spoedig mogelijke nalevering worden genoteerd.

Artikel VII Overmacht

1. Onder overmacht van ons wordt verstaan: elke van de wil van ons onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van onze ver-plichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt ver-hinderd of waardoor de nakoming van onze verplichtingen in redelijk-heid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was. Wij zullen opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een overmachttoestand op de hoogte stellen.

2. In elk geval ontslaan alle situaties van overmacht, zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, molest, brand, waterschade en overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën c.q. installaties, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of toedoen ontstaan, ons van enige verplichting tot nakoming van onze verplichtingen, waaronder de levertijd, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraken op schadevergoeding wegens gedeeltelijke of gehele niet-nakoming zijn in bovenvermelde gevallen eveneens uitgesloten.

3. Indien de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd, hebben wij het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbin-den. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel VIII Aflevering

1. Nadat de betreffende producten onze fabriek hebben verlaten of wan-neer wij opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde bij artikel XI. Plaats van aflevering is derhalve onze fabriek, ook al is franco verzending en/of vervoer door ons overeengekomen. Ingeval aflevering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd.

Artikel IX Risico

1. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel VIII. Ook bij schade aan producten, veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onver-minderd van kracht.

2. Indien de producten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen, zal opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Wij zijn als dan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en alle kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde partij.

3. Tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen, en met inachtneming van het gestelde in Art. III leden 5 en 6, geschiedt verzending en/of vervoer van de producten, indien die door ons worden verzorgd, voor rekening en risico van opdrachtgever en wor-den de producten niet door ons tegen transportrisico verzekerd. Zelfs indien wij tegenover de vervoerder de verklaring hebben afgegeven, dat alle schade gedurende het transport voor onze rekening is, is het transportrisico niettemin voor rekening van de opdrachtgever en zijn wij niet verplicht stappen te ondernemen tot verhaal van schade. Desgewenst dragen wij onze rechten jegens de vervoerder aan de opdrachtgever over.

4. Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is over-eengekomen, berusten predikten, welke wij ons ter bewerking, reparatie, of inspectie zijn afgegeven, onder ons voor risico van opdrachtgever. Wij verplichten ons de door opdrachtgever aan ons afgegeven producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en te behandelen.

Artikel X Retourzendingen

1. Producten kunnen uitsluitend worden retour gezonden, nadat op-drachtgever daarvoor een schriftelijke akkoordbevinding onzerzijds heeft ontvangen; zulks te onze uitsluitende beoordeling. Slechts in een dergelijk geval zullen retour gezonden producten door ons worden teruggenomen. Alle retourzendingen dienen door opdrachtgever aan ons voor zijn rekening en voor zijn risico te worden teruggezonden. Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een schriftelijke opgave van het factuurnummer waarmede zij door ons werden gele-verd.

2. Bij retourzending van door ons conform bestelling geleverde producten is opdrachtgever een bedrag gelijk aan 10% van de koopprijs aan administratiekosten verschuldigd. Wij zijn alsdan bevoegd betreffende administratiekosten op onze creditnota na retourzending in mindering te brengen. Dergelijke retourzendingen worden slechts bij franco retourzending geaccepteerd.

3. Indien voor de uitvoering van een order onderdelen nodig zijn, waar-van wij geen voorraad houden en die speciaal bestelt en of gefabri-ceerd dienen te worden door ons, is retourzending overeenkomstig het gestelde in lid 1 van dit artikel nimmer mogelijk. Opdrachtgever is alsdan te allen tijde verplicht deze speciaal bestelde onderdelen af te nemen, waarbij eventueel hierop vallen de extra kosten voor zijn rekening komen.

Artikel XI Eigendomsvoorbehoud

1a. Indien tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een overeenkomst tot stand komt met betrekking tot zaken die door opdrachtnemer in de macht van opdrachtgever worden gebracht dan verbindt opdrachtnemer zich tot overdracht van de zaken aan opdrachtgever onder opschortende voorwaarde van voldoening door opdrachtgever van diens prestatie.

1b. Voormeld eigendomsvoorbehoud geldt ter zake van vordering betreffende de tegenprestaties voor door opdrachtnemer aan opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór dat tijdstip deze producten te vervreemden, te belenen, te verpanden of onder hypothecair verband te brengen, danwel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen. Opdrachtgever is bevoegd deze producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering te be- en verwerken c.q. te gebruiken.

3. Opdrachtgever zal ons terstond in staat stellen de geleverde predikten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen. Onverminderd de overige aan ons toekomende rechten, worden wij reeds nu voor alsdan onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens ons aangegane (betalings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de door ons geleverde en aan roerende of onroerende zaken bevestigde producten op eerste vordering te demonteren en tot ons te nemen.

4. Opdrachtgever is verplicht ons terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden (mogelijk) rechten doen gelden op de producten, waarop ons eigendomsvoorbehoud rust. Ingeval opdracht-gever niet aan deze verplichtingen zal blijken te hebben voldaan, is hij een boete verschuldigd van 15% van het onbetaalde gedeelte van de vorderingen, waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, onverminderd de overige ons toekomende rechten ter zake van die vorderingen.

5. Iedere betaling, die wij van opdrachtgever ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen, die wij op opdracht-gever hebben ten aanzien waarvan geen eigendomsvoorbehoud in de zin van lid 1 van dit artikel (meer) geldt.

Artikel XII Kredietbeperking

1. Het factuurbedrag kan door ons worden verhoogd met een afzonderlijk in de factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum behoeft de genoemde toeslag niet te worden voldaan.

Artikel XIII Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de koop-prijs en/of de overeengekomen prijs ter zake van door ons uit te voeren c.q. uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd te onzer keuze contant bij de aflevering danwel binnen 30 dagen na aflevering over-eenkomstig het gestelde in artikel VIII. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

2. Betaling van meerwerk dient te geschieden, zodra dit door ons aan opdrachtgever in rekening is gebracht.

3. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van een bankgarantie of een stille verpanding van door ons geleverde producten. In een dergelijk geval zijn wij eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden.

4. Ingeval wij met opdrachtgever zijn overeengekomen dat betaling via een bankinstelling zal plaatsvinden of wanneer zekerheid gesteld wordt middels documentair krediet of bankgaranties, staat opdracht-gever ervoor in dat zulks steeds door middel van een eerste klas bank zal geschieden. Wanneer wij in redelijkheid kunnen twijfelen aan de genoemde kwalificatie, zijn wij gerechtigd om de voorgestelde bank af te wijzen en een andere bank aan te wijzen.

5. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt deze -behoudens uitdrukkelijk anders luidende schriftelijke afspraken tussen de partijen- dan volgt:
1/3 (eenderde) bij de opdracht;
1/3 (eenderde) wanneer de producten ter verzending gereed worden gelegd, danwel bij de voltooiing van de door ons verrichte werk-zaamheden;
1/3 (eenderde) binnen één maand nadat de tweede termijn betaling verschenen is.

6. Opdrachtgever is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingster-mijn zijn voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waar-over rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschul-digde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken vaneen schriftelijke gestelde nadere betalingstermijn, het verschuldigde bedrag en rente niet heeft voldaan, is opdrachtgever verplicht aan ons alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, welke minimaal gesteld worden op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedrag en te allen tijde minimaal € 113,00 exclusief omzetbelasting zullen bedragen.

7. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten.

8. Wij zijn gerechtigd zaken van opdrachtgever, die ons ter beschikking zijn gesteld in verband met de aan ons verleende opdracht, onder ons te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons.

Artikel XIV Ontbinding

1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeen-komst mocht voortvloeien, is hij in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst:
- de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomst op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
en/of
- de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeen-komsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd de ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

2. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen van rechtswege alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij wij op-drachtgever binnen redelijke termijn mededelen nakoming van (een deel van) de desbetreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn:
- de uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
en/of
- al onze eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, op te schorten; een en ander onverminderd de ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoelt in lid 1 of lid 2 van dit artikel, zijn alle vorderingen van ons op opdrachtgever onmid-dellijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd de desbetref-fende producten terug te nemen. In dat geval zullen wij gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden, teneinde de predikten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen onze rechten te effectueren.

Artikel XV Annuleren

1. Indien opdrachtgever de aan ons verstrekte opdracht wenst te annule-ren en wij daarmede schriftelijk akkoord zijn gegaan, is opdrachtgever verplicht - behoudens anders luidende schriftelijke afspraak - de door ons al dan niet op termijn ingekochte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de door ons betaalde prijs, inclu-sief lonen, van ons over te nemen en ons onder meer wegens winst-derving schadeloos te stellen tegen betaling van 15% van de over-eengekomen prijs; een en ander onverminderd ons verder toeko-mende rechten. Ingeval wij in verband met de opdracht met een bank of een derde een valutaovereenkomst hebben gesloten, zal op-drachtgever tevens verplicht zijn de uit de annulering voortvloeiende valutaverliezen aan ons te vergoeden.

2. Opdrachtgever is verplicht ons te allen tijde te vrijwaren tegen vorde-ringen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

Artikel XVI Inspectie en reclame

1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, danwel na afronding van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, of - indien dit eerder is - na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten, die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling, kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevesti-ging en/of facturen gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten c.q. afronding schriftelijk aan ons te worden medegedeeld, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Indien echter een beproeving of keuring in onze fabriek heeft plaatsgevonden, dient reclamering tijdens deze beproeving of keuring plaats te vinden en schriftelijk te worden vastgelegd.

2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn schriftelijk aan ons te worden gemeld. Reclamering ten aanzien van facturen kan slechts schriftelijk geschieden binnen acht dagen na ontvangst van de factu-ren, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na de datum van dagtekening van de desbetreffende factuur.

3. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor op-drachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht.

4. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest opdrachtgever elke aanspraak ter zake van die gebreken.

5. Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking, installatie of montage van de be-treffende producten onverwijld te staken en zal hij alle door ons voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen onder meer door ons in gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie, montage en/of gebruik.

6. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten, ten aanzien waarvan door ons geen controle op de recla-me kan plaatsvinden. Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel XVII Garantie

1. Gedurende 25.000 km, maar maximaal gedurende 12 maanden na aflevering in de zin van artikel VIII verlenen wij garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of -zulks te onzer uitsluitende beoordeling- het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe leve-ring vervangen.
Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting (onderdelen van) geleverde producten vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) producten onze eigendom. Alle kosten, die uitgaan boven de hierboven vermelde omschreven verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever, zoals onder meer transportkosten, reiskosten en kosten van demontage en montage. Ingeval wij ter uitvoering van onze garantieverplichtingen reparatieactiviteiten aan geleverde producten verrichten, blijven de desbetreffende producten volledig voor risico van opdrachtgever.

2. Onze garantie geldt niet:

A. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
B. indien wij in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren;
C. indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
D. indien niet alle voor het gebruik van de predikten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.

3. Indien producten ter bewerking, reparatie en dergelijke worden ver-strekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Voor onderdelen welke wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze leveranciers aan ons wordt gegeven.

4. Onze garantie vervalt, indien:

A. het fouten betreft welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van over-heidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der ge-bruikte materialen of met betrekking tot fabricage;
B. opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde predikten verricht of laat verrichten;
C. opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige ver-plichting, welke uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, zoals onder meer de in deze voorwaarden vermelde verplichtingen ten aanzien van inspectie en reclamering.

5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde ga-rantieverplichtingen binnen de Benelux.


Artikel XVIII Aansprakelijkheid

1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel XVII omschreven garantieverplichting.

2. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van onszelf en behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieu-schade, danwel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

3. Indien en voor zover wij, ondanks het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk worden gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdracht-gever uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samen-hangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.

4. Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interest, welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van uitvoering van de opdracht, waarvoor wij ingevolge deze voorwaar-den tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zijn.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke ons door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Indien wij in de met opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst danwel in onze opdrachtbevestiging verwijzen naar technische, veiligheid-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op de producten, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij hij ons schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zullen wij hem over deze voorschriften nader informeren. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde zijn afnemers schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.

Artikel XIX Toepasselijk recht; bevoegde rechter

1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaar-den geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepas-sing. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats, waar wij gevestigd zijn.

2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden, zullen, voor zover, niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van onze plaats van vesti-ging, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengeko-men.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Deze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland te Lelystad.

Ze worden u gezonden op eerste zakelijk contact, en tevens direct na uw eerste verzoek.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Hydroline | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel